Oprema

U sklopu projekta FP7-REGPOT-2008-1-229801 T-Pot financiranog od Europske Unije Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu nabavio je najnoviju znanstveno-istraživačku opremu u vrijednosti od gotovo 400.000 € instaliranu na Zavodu za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju. Oprema je smještena u dva laboratorija:

1) SEM (Scanning Electron Microscope) Laboratorij

Oprema nabavljena putem T-pot projekta za mikroskopiju je slijedeća:

  1. FE–SEM MIRA/LMU (Field Emission Scanning Electron Microscope), Tescan
  2. EDX (Energy Dispersive X-Ray) detektor (Quantax, Bruker AXS Microanalysis)
  3. Naparivač SC7620-CF Mini, (Quorum Technologies).

Ovaj elektronski mikroskop omogućuje detaljnu karakterizaciju vlakana ili materijala, kao i analize nastalih promjena na tekstilnim i ostalim supstratima. Teoretsko povećanje ovog mikroskopa je 1.000.000 puta, a uz standardni SE (Secondary Electrons) i BSE (Back-scattered Electrons) detektor, posjeduje i In-Beam detektor koji omogućuje promatranje uzorka na vrlo kratkoj radnoj udaljenosti uz visoku razlučivost. Mikroskop je povezan sa EDX detektorom za kemijsku analizu elemenata i to u obliku točke, linije ili površine na uzorku (Quantax, Bruker AXS Microanalysis). Kako je za elektronsku mikroskopiju nužan preduvjet elektrovodljivost promatranog uzorka, nabavljen je i naparivač na bazi zlata, paladija i ugljika koji naslojava nevodljive uzorke elektrovodljivim česticama (SC7620-CF Mini, Quorum Technologies).

2) Textile Science Research Laboratorij

Oprema nabavljena putem T-pot projekta za termičke analize i FT-IR spektroskopiju je slijedeća:

    1. DSC 8000, Perkin Elmer uređaj za diferencijalnu skenirajuću kalorimetriju koji mjeri promjenu toplinskog toka kao funkciju temperature. Ovaj uređaj bilježi promjene stanja uslijed zagrijavanja ili hlađenja uzorka kod endotermnih ili egzotermnih reakcija u odnosu na referentni uzorak čime posredno utvrđuje točku tališta, kristalizacije, isparavanja, sublimacije, staklišta, oksidativne degradacije, termičke dekompozicije i dr., a rezultate prikazuje u obliku krivulja. DSC 800 radi u inertnoj atmosferi dušika i u temperaturnom rasponu od -700C do 7000C.

 

    1. Pyris 1 TGA, Perkin Elmer uređaj za termogravimetrijsku analizu mjeri gubitak mase uzorka u postocima kao funkciju temperature (i vremena) tijekom linearnog ili stepenastog zagrijavanja u određenom temperaturnom rasponu (250C – 15000C) i u određenoj atmosferi (dušik, zrak). Rezultati TG analize prikazani su u obliku krivulja, a ovom metodom moguće je odrediti točku degradacije, odnosno dekompozicije uzorka. Ukoliko je uređaj spojen TG/IR sučeljem (Perkin Elmer TL 8000) na FT-IR spektrometar (Perkin Elmer Spectrum 100 FT-IR) moguće je analizirati i plinovite organske produkte nastale zagrijavanje uzorka.

 

    1. Spectrum 100 FT-IR, Perkin Elmer (Fourier Transform Infrared) spektrometar, omogućuje tri tehnike spektroskopije uzoraka. KBr (kalijbromid) tehnikom omogućuje spektroskopsku analizu transmisije fino mljevenih uzoraka prešanih u obliku tanke tablete, a ATR (Attenuated Total Reflectance) tehnikom spektroskopsku analizu putem refleksije. Dobiveni podaci prikazani su u obliku spektrograma jedinstvenog za svaki spoj.

 

  1. TG-IR interface, Perkin Elmer. Preko TG-IR sučelja omogućuje se analizu organskih plinova nastalih zagrijavanjem uzoraka u TG uređaju (Perkin Elmer Pyris 1 TGA), koja se prati putem FT-IR spektrometra.

 

3) Znanstvena i istraživačka oprema koja je na raspolaganju TSRC-u:

1. Oprema na lokaciji Savska 16/9

1.1. Kapitalna oprema:

1) DSC – Diferencijalni skenirajući kalorimetar

2) EKA – elektrokinetički analizator

3) FTIR – Fourier Transform InfraRed spektrofotometar sa TG-IR sučeljem

4) HPLC – uređaj za tekućinsku kromatografiju

5) LOI uređaj za mjerenje graničnog indeksa kisika

6) Skenirajući elektronski mikroskop (SEM)

7) Spektrofotometar – Cary 50 Solascreen

8) Spektrofotometar – Microflash

9) Spektrofotometar – Pye Unicam

10) Spektrofotometar – Specol SV

11) Spektrofotometar – Spectraflash SF 300

12) Spektrofotometar – Spectraflash SF 600 + CV UV

13) TGA – Termogravimetrijski analizator

14) MCC – Mikrokalorimetar za sagorijevanje

1.2. Sitna do srednja oprema:

1) Uređaj za oplemenjivanje i bojadisanje – Ahiba TM 6 II, Datacolor

2) Uređaj za oplemenjivanje i bojadisanje – Turbomat P4502, Mathis

3) Autoklav

4) Titrator, Metrohom

5) Vodoodbojnost po Bundesmann metodi

6) Fixotest

7) Uređaj za ispitivanje gorenja prema ISO 6940 i ISO 6941 metodi

8) Džiger

9) Uređaj za oplemenjivanje i bojadisanje – Linitest, Hanau

10) Fular

11) pH metar

12) Konduktometar

13) pH metar – prijenosni

14) Detašer mrlja – Miny Spotty 4201

15) Naparivač za SEM

16) Sušionik rastezni sa fularom

17) Toplinska otpornost i otpornost prolazu vodene pare

18) Dinamometar za pređu i plošne proizvode

19) Viskozimetar

20) Perilica – Wascator FOM 71, CLS

21) Fotometar – Nanocolor

 

2. Oprema na lokaciji Prilaz b. Filipovića 28

2.1. Kapitalna oprema:

1) Dinamometar za ispitivanje pređe

2) Dinamometar za plošne proizvode do 250kg

3) Dinamometar za plošne proizvode do 500kg

4) Nejednoličnost pređe

5) Dlakavost pređe

6) Površinsko trenje pređe

 

2.2. Sitna do srednja oprema:

1) Torziometar